Adatkezelési Tájékoztató

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://vidnatasa.hu oldal „adatvédelmi tájékoztató” menüpontja alatt.

A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy Vid Natasa miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozza fel bármilyen más módon.

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján

Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “. Adatkezelőnek minősül például – a II. fejezetben felsorolt adatkezelések tekintetében – VID NATASA

Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“. Adatkezelésnek minősül például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik.

Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt., amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.

Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet. Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.

Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez “. Hozzájárulását elektronikusan adja meg például hírlevelünkre történő jelentkezéssel, illetve papíron rendezvényünk vagy képzésünk helyszínén.

Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.

Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).

Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó).

Elérhetőségek

  • Adatkezelő: Vid Natasa
  • Székhely/postázási cím: 2030 Érd, Bagoly u. 68.
  • Elérhetőség: pszichologus@vidnatasa.hu, vagy a weboldalon keresztül

AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Vid Natasa, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

  • E-mailes kapcsolatfelvétel (megkeresés) során

A Felhasználó kezelt adatai: Neve (vezetéknév, keresztnév), E-mail címe. Adatkezelés célja: Tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: Vid Natasa adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig vagy a kapcsolat lezárásáig.

  • Szolgáltatás igénybevétele során

A Felhasználó kezelt adatai: Neve, Címe, Kontakt adatok, E-mail címe, Telefonszáma, Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma). Adatkezelés célja: Jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése. Adatkezelés jogalapja: Vid Natasa adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Adatkezelés időtartama: termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén: a cél megvalósulásáig, illetve számlázási adatok esetén a jogszabályban előírt határidőig.

  • Hírlevélre történő feliratkozás esetében

A Felhasználó kezelt adatai: Neve (keresztnév), E-mail címe. Adatkezelés célja: Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb tréningekről, workshopokról, konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása. Adatkezelés jogalapja: Vid Natasa adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.

ADATFELDOLGOZÓK

Vid Natasa a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC

Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez. Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a vidnatasa.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz Vid Natasa, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Vid Natasa, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során Vid Natasával együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett Vid Natasa honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Vid Natasa rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan Vid Natasa köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően Vid Natasa köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó bármikor jogosult Vid Natasa által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. Vid Natasa indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: A Felhasználó jogosult Vid Natasa által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie Vid Natasának. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Vid Natasa köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog: A Felhasználó kérheti Vid Natasától a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga: A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Vid Natasa az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Vid Natasa a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Vid Natasa fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás a vidnatasa.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.01.09. napjától lép hatályba.